0
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x60x2,5mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x60x2,5mm
3,23 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x60x60mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x60x60mm
3,56 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100mm
7,77 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 80x80x80mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 80x80x80mm
5,17 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x40mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x40mm
2,42 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 50x50x35mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 50x50x35mm
2,59 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 90x90x40mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 90x90x40mm
3,23 €/ Stk.
Eckwinkel, sendzimirverzinkt, HxLxB 120x120x20mm
GAH Alberts Eckwinkel, sendzimirverzinkt, HxLxB 120x120x20mm
1,94 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50mm
2,91 €/ Stk.
Winkelverbinder 135° abgew., sendzimirverzinkt, TxHxB 90x90x65mm
GAH Alberts Winkelverbinder 135° abgew., sendzimirverzinkt, TxHxB 90x90x65mm
5,17 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80mm
4,53 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x40mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x40mm
2,59 €/ Stk.
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40mm
GAH Alberts Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40mm
3,38 €/ Stk.
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 30x30x30mm
GAH Alberts Breitwinkel, sendvz., TxHxB 30x30x30mm
2,08 €/ Stk.
Balkenwinkel, disp., TxHxB 120x180x40mm
GAH Alberts Balkenwinkel, disp., TxHxB 120x180x40mm
8,24 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60mm
4,21 €/ Stk.
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 150x150x65mm
GAH Alberts Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 150x150x65mm
5,98 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80mm
5,51 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100mm
7,45 €/ Stk.
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x60mm
GAH Alberts Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x60mm
2,75 €/ Stk.
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 100x100x19mm
GAH Alberts Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 100x100x19mm
1,94 €/ Stk.
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40mm
GAH Alberts Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40mm
3,56 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100mm
5,83 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80mm
5,02 €/ Stk.
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 190x90mm
GAH Alberts Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 190x90mm
7,62 €/ Stk.
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 133x55mm
GAH Alberts Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 133x55mm
3,38 €/ Stk.
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35mm
GAH Alberts Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35mm
UVP 2,42 € / Stk.
0,75 €/ Stk.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60mm
GAH Alberts Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60mm
4,85 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x45mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x45mm
3,38 €/ Stk.
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40mm
GAH Alberts Breitwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x40mm
2,51 €/ Stk.
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40mm
GAH Alberts Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40mm
4,36 €/ Stk.
Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 50x50x40mm
GAH Alberts Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 50x50x40mm
5,17 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x100mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x100mm
5,17 €/ Stk.
Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x15mm
GAH Alberts Stuhlwinkel, sendvz., TxHxB 40x40x15mm
1,24 €/ Stk.
Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 40x40x40mm
GAH Alberts Winkelverbinder, Edelstahl, TxHxB 40x40x40mm
5,02 €/ Stk.
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x20mm
GAH Alberts Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x20mm
UVP 1,78 € / Stk.
0,49 €/ Stk.
Flachverbinder, Edelstahl, LxB 96x35mm
GAH Alberts Flachverbinder, Edelstahl, LxB 96x35mm
5,35 €/ Stk.
V2A-Winkel-Exklusiv (4 Stk.)
Scheerer V2A-Winkel-Exklusiv (4 Stk.)
19,95 €/ Paket(e)
Montagewinkel klein
Scheerer Montagewinkel klein
2,25 €/ Stk.
Packung Schraublaschen (4 Stk.)
Scheerer Packung Schraublaschen (4 Stk.)
3,95 €/ Paket(e)
Packung Schraublaschen (4 Stk.) V2A Edelstahl
Scheerer Packung Schraublaschen (4 Stk.) V2A Edelstahl
10,95 €/ Paket(e)
nach oben